AOV-Algemene Oudedagsvoorziening

 • Waar staat AOV voor?
  AOV staat voor Algemene Oudedagsvoorziening.
 • Wie komt in aanmerking voor een AOV?
  Zij die in Suriname wonen, de Surinaamse nationaliteit beschikken en de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt komen in aanmerking voor de AOV.
  Zij die niet de Surinaamse nationaliteit hebben, maar 10 jaar onafgebroken in Suriname hun woonplaats hebben en premieplichtig zijn, komen ook in aanmerking voor een AOV.

  Premieplichtig is de ingezetene van Suriname, al dan niet met de Surinaamse nationaliteit, die ingevolge de bepalingen van de “Inkomstenbelasting 1922” winst uit bedrijf of beroep of loon uit dienstbetrekking geniet en de leeftijd van 60 jaar nog niet heeft bereikt.

 • Wanneer gaat het recht op een AOV-uitkering in?
  Het recht op de uitkering gaat in op de eerste dag van de maand, waarin de 60-jarige leeftijd wordt bereikt. De uitbetaling aan de gerechtigde geschiedt telkens in drie-maandelijkse termijnen.
 • Wat heb ik nodig bij de aanvraag voor een AOV-uitkering?
  Bij de aanvraag dient u het volgende mee te nemen:
  Uittreksel uit het Geboorteregister, en twee pasfoto’s, een bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister. De aanvraag dient gedaan te worden aan de directie van het Algemeen Oudedagsvoorzieningfonds.

  Het AOV-Fonds valt rechtstreeks onder het Onderdirectoraat Administratieve Diensten van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksontwikkeling  en is gevestigd op de hoek van de Gemenelandsweg en de J.A. Pengelstraat  te Paramribo,  tel: 470724
  Het AOV-Fonds is belast met het verstrekken van een uitkering.

 • Wat ontvang ik nadat de aanvraag is goedgekeurd?
  Nadat de aanvraag is goedgekeurd wordt aan u een legitimatiebewijs verstrekt voorzien van:
  a.de naam en voornamen
  b.dag, maand en jaar van geboorte
  c.de woonplaats en het adres
  d.een volg- en codenummer
  e.een pasfoto
  f. een stempel van het fonds

Bron: