De Nieuwe Huurwet

De regels voor het huren en verhuren van woonruimten is bij wet vastgesteld en op 21 januari 2020 met algemene stemmen in de DNA aangenomen. Deze wet geeft ook goedkeuring aan het instellen van een huurcommissie. Ten aanzien van de huurprijs is onder andere in de wet opgenomen, dat die uitgedrukt wordt in een bedrag per maand, dat berekend is volgens de bij wet vastgestelde voorschriften en indicatoren betreffende woonruimte waarderingsstelsel.
De nieuwe wet biedt aan beide partijen bescherming en moet voorkomen dat huurders zijn overgelaten aan de hoge eisen die gesteld worden met name het betalen van de huur in valuta.
Aan de andere kant biedt de wet bescherming aan de verhuurder ,die soms machteloos is bij het opeisen van de woonruimte,
De aangenomen huurwet vervangt de Huurbeschermingswet van 1949, die niet meer bij de tijd bleek.
Artikel 23 van het OAS document geeft aan dat elke oudere recht heeft op het gebruik en genot van zijn eigendom en dat zulks niet mag worden ontnomen vanwege de leeftijd .Het eigendom van een oudere zal niet worden ontnomen met uitzondering van door middel van een rechtvaardige compensatie als dit het openbaar of sociaal belang dient en overeenkomstig de nationale wetgeving.
De Verdragsluitende Staten zullen de noodzakelijke maatregelen treffen ter waarborging van de uitoefening van rechten van ouderen op eigendom, inclusief het recht om vrijelijk te beschikken over hun eigendom en ter preventie van misbruik of illegale overdracht daarvan.
Zie daar de noodzaak van het ratificeren van dit verdrag door de Overheid