Meeting tussen het collectief van Districtscommissarissen en het bestuur van BBGO

Meeting tussen het collectief van Districtscommissarissen en het bestuur van de Bond voor Belangen Behartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) o.l.v. de voorzitter mevr. Renate Wouden.

Als bond is er vanuit de overheid een verzoek gedaan om ondersteuning te verlenen aan een project van het ministerie van Sociale Zaken. Het ministerie is belast met het sociaal vangnet waarvan één van de onderdelen is ” armoede bestrijding ” onder de senioren.

In dit project is het B.B.G.O.de trekker en het ministerie van SoZaVo de coördinator. Verder zijn opgenomen verschillende stakeholders, waaronder de Districtscommissarissen in geheel Suriname, inclusief de medische zending die nog benaderd moet worden voor de nodige ondersteuning in het project.

Door de moeilijke situatie waarin de senioren verkeren wordt hen een ondersteuning geboden door de overheid. Dit geldt o.a. voor senioren burgers die alleen van een A.O.V. leven. Het project heeft te maken met de economische situatie, waarin vele senioren terecht zijn gekomen . Hiervoor is door de regering besloten ondersteuning te bieden middels een financiële tegemoetkoming tot december 2022.

De andere groep senioren burgers zijn de gepensioneerden van de verschillende particuliere bedrijven, waarvan gepensioneerden een pensioen genieten die ver onder de armoede grens ligt. Ook zij komen in aanmerking voor de ondersteuning.

De bond gaat de bekendmaking in alle talen plaatsen en promoten. Er komen korte sketches en zal de medewerking van de C.D.S van belang zijn, zodat de boodschap op de juiste manier terecht komt bij de senioren.

De senioren worden geregistreerd door middel van een intakeformulier aldus naar waarheid ingevuld. Na de intake wordt er ook een verklaring getekend.

Mocht blijken dat gegevens niet juist zijn ingevuld of dubbel m.b.t. de ondersteuning, wordt desbetreffend persoon uit het systeem gewipt.

Verder zijn er zijdens partijen ervaringen gedeeld en zijn ideeën voortgevloeid, om het project vlot te doen verlopen.

De bond van B.B.G.O. kijkt uit naar een goede samenwerking met alle Districts commissarissen en overige actoren om het project succesvol uit te voeren.